ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Merge&ice. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Merge&ice. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Merge&ice behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Merge&ice erkend.

1.4 Merge&ice garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Merge&ice bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Merge&ice zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Merge&ice geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 1. Betaling

4.1 Betaling dient op voorhand te geschieden. De bestelling wordt verwerkt zodra de betaling ontvangen is. Als de betaling 7 dagen na de datum van bestelling nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.

4.3 De klant geeft Merge&ice toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

 1. Herroepingsrecht5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

5.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Personalisering van het product

6.1 Alle producten die in het assortiment van Merge&ice zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.

6.2 Er kunnen in zowel afbeeldingen van producten als afbeeldingen van bedrukkingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstelling en beeldschermkwaliteit.

6.3 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk afwijken van hoe de bedrukking op de website wordt weergegeven. Wanneer de klant een afbeelding aanlevert waarbij deze zelf heeft getracht de achtergrondkleur van de afbeelding gelijk te maken aan de kleur van het kledingstuk, om zodoende de achtergrond te doen verbergen, zal dit in de praktijk nagenoeg altijd een ander resultaat opleveren. Het is niet mogelijk de kleur van een kledingstuk te bepalen vanaf een beeldscherm, deze over te nemen als achtergrond van een afbeelding, om er vervolgens van uit te gaan dat een printer exact dezelfde kleur print. In deze gevallen kan Merge&ice geen enkel resultaat garanderen en is de klant gehouden het resultaat te accepteren zoals het is. Er is nadrukkelijk geen recht op restitutie of vervanging wanneer de kleuren niet overeenkomen.

6.4 De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de klant zelf samenstelt in het ontwerp. De klant zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

6.5 Indien de klant een eigen afbeelding of tekst doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (personalisering), verzekert de klant Merge&ice ervan dat op de afbeelding en tekst geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de personalisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

6.6 Merge&ice verwerkt de door klant ingevoerde teksten automatisch, met als gevolg dat fouten gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding in de bestelling niet door Merge&ice worden opgemerkt en niet worden gecorrigeerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct personaliseren van een product.

6.7 Merge&ice behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd aanleveren van de ontwerpen. Onder verkeerd aanleveren wordt onder meer verstaan: het plaatsen of niet corrigeren van bedrukking die buiten het aangegeven bedrukbare gebied staat geplaatst, het aanleveren van eigen afbeeldingen, welke niet voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een bedrukking waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden dat hij deze corrigeert.

6.8 Een deel van de uitvoering van bestellingen betreft handwerk. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen bestaan tussen afmetingen, formaten en plaatsing van bedrukkingen op artikelen. Met name wanneer een klant een eerder ontvangen bestelling weer bestelt, is het mogelijk dat er een verschil bestaat tussen de twee bestellingen.

6.9 Artikelen kunnen wijzigen van merk en soort, zonder dat de verkoopnaam en afbeelding op de website wordt gewijzigd.

6.10 Merge&ice mag het ontwerp van een bestelling naar eigen inzicht aanpassen zonder berichtgeving hieromtrent, indien zij dit nodig acht om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van het formaat van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van tekst om zodoende uitvoerbaarheid te verbeteren. 

6.11 Als gevolg van de bewerking van de producten zijn druksporen mogelijk aanwezig en zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn plekken op de stof, lijnen op de stof en vlakken op de stof welke anders gekleurd zijn dan het overige. Deze druksporen zijn geen gebrek, maar een onoverkomelijke mogelijke bijwerking van het personaliseringsproces, welke veelal na een wasbeurt zijn verdwenen.

6.12 Merge&ice houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren wanneer Merge&ice van mening is dat de inhoud hiervan ongepast is. Het is aan Merge&ice te bepalen of iets ongepast is.

 1. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Merge&ice, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Merge&ice. Merge&ice houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2 Merge&ice respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Merge&ice maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

8.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Merge&ice) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Merge&ice door een email te sturen naar info@mergeandice.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan Merge&ice te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Merge&ice zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Merge&ice slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Merge&ice gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5 Merge&ice kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Merge&ice en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Merge&ice op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Merge&ice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Merge&ice gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

12.1 Merge&ice is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Merge&ice alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Merge&ice behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Merge&ice gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Merge&ice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Merge&ice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Merge&ice aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Merge&ice zolang de afnemer de vorderingen van Merge&ice uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Merge&ice wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door Merge&ice geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Merge&ice of een door Merge&ice aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Merge&ice haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Merge&ice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Merge&ice en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis, tenzij Merge&ice er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.